Acoustic Guitar

Xem tất cả
Đàn Guitar Acoustic GA 09EV

Đàn Guitar Acoustic GA 09EV

Giá: 900.000 VNĐ
Đàn Guitar Acoustic GA- 10 EV

Đàn Guitar Acoustic GA- 10 EV

Giá: 1.000.000 VNĐ
Đàn Acoustic Guitar GA- 10 EL

Đàn Acoustic Guitar GA- 10 EL

Giá: 1.000.000 VNĐ
Đàn Guitar Acoustic GA-11EL

Đàn Guitar Acoustic GA-11EL

Giá: 1.100.000 VNĐ
Đàn Guitar Acoustic GA- 12EL

Đàn Guitar Acoustic GA- 12EL

Giá: 1.200.000 VNĐ
Đàn Guitar Acoustic GA- 13 HV

Đàn Guitar Acoustic GA- 13 HV

Giá: 1.300.000 VNĐ
Đang nhập hàng Hết hàng Phía Bắc
Đàn Guitar Acoustic GA-14HV

Đàn Guitar Acoustic GA-14HV

Giá: 1.400.000 VNĐ
Đàn Guitar Acoustic GA-14HL

Đàn Guitar Acoustic GA-14HL

Giá: 1.400.000 VNĐ
Đàn Guitar Acoustic GA-16HL

Đàn Guitar Acoustic GA-16HL

Giá: 1.600.000 VNĐ
Đang nhập hàng Hết hàng Phía Bắc
Đàn Guitar Acoustic GA-16HV

Đàn Guitar Acoustic GA-16HV

Giá: 1.600.000 VNĐ
Đang nhập hàng Hết hàng Phía Bắc
Đàn Guitar Acoustic GA-18HL

Đàn Guitar Acoustic GA-18HL

Giá: 1.800.000 VNĐ
Đang nhập hàng Hết hàng Phía Bắc
Đàn Guitar Acoustic GA-23HV

Đàn Guitar Acoustic GA-23HV

Giá: 2.300.000 VNĐ

Classical Guitar

Xem tất cả
Đàn Guitar Classic GC- 050EL

Đàn Guitar Classic GC- 050EL

Giá: 500.000 VNĐ
Đàn Guitar Classic GC- 035EV

Đàn Guitar Classic GC- 035EV

Giá: 400.000 VNĐ
Đàn Guitar Classic GC- 050EV

Đàn Guitar Classic GC- 050EV

Giá: 500.000 VNĐ
Đàn Classic Guitar GC 075EV

Đàn Classic Guitar GC 075EV

Giá: 750.000 VNĐ
Đàn Classic Guitar GC 09EV

Đàn Classic Guitar GC 09EV

Giá: 900.000 VNĐ
Đàn Classic Guitar GC- 10 EV

Đàn Classic Guitar GC- 10 EV

Giá: 1.000.000 VNĐ
Đàn Guitar Classic  GC-14HV

Đàn Guitar Classic GC-14HV

Giá: 1.400.000 VNĐ
Đàn Classic Guitar GC 16HV

Đàn Classic Guitar GC 16HV

Giá: 1.600.000 VNĐ
Đàn Classic Guitar GC- 18 HL

Đàn Classic Guitar GC- 18 HL

Giá: 1.800.000 VNĐ
Đàn Classic Guitar GC- 18 HV

Đàn Classic Guitar GC- 18 HV

Giá: 1.800.000 VNĐ
Đàn Classic Guitar GC 19HL

Đàn Classic Guitar GC 19HL

Giá: 1.900.000 VNĐ
Đàn Guitar Classic GC-25HL

Đàn Guitar Classic GC-25HL

Giá: 2.500.000 VNĐ
Đàn Guitar Acoustic GA 09EV
900.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông

Hông đàn: Ván ép chất lượng cao

Lưng đàn: Ván ép chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA- 10 EV
1.000.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar Acoustic GA- 10 EV

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng

Hông đàn: Ván ép chất lượng cao

Lưng đàn: Ván ép chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Acoustic Guitar GA- 10 EL
1.000.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng

Hông đàn: Ván ép chất lượng cao

Lưng đàn: Ván ép chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA-11EL
1.100.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông

Hông đàn: Ván ép chất lượng cao

Lưng đàn: Ván ép chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Thao lao

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA- 12EL
1.200.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar Acoustic GA- 12EL

Mặt đàn: gỗ Thông

Hông đàn: Ván ép chất lượng cao

Lưng đàn: Ván ép chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Thao lao

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA- 13 HV
1.300.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Guitar Acoustic GA- 13 HV

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA-14HV
1.400.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar Acoustic GA-14HV

Mặt đàn: gỗ Thông

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Thao lao

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA-14HL
1.400.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar Acoustic GA-14HL

Mặt đàn: gỗ Thông

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Thao lao

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA-16HL
1.600.000 VNĐ
Đang nhập

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan, có ty chỉnh

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA-16HV
1.600.000 VNĐ
Đang nhập

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan, có ty chỉnh

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Có chỉ kè, ty chỉnh

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA-18HL
1.800.000 VNĐ
Đang nhập

Đàn Guitar Acoustic GA-18HL

Mặt đàn: gỗ Thông SITKA

Hông đàn: gỗ Hồng đào cao cấp, chỉ kè

Lưng đàn: gỗ Hồng đào cao cấp

Cần đàn: gỗ Thao lao

Mặt phím đàn: gỗ Đen

Ngựa đàn: gỗ Mun

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Acoustic GA-23HV
2.300.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông SITKA chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào cao cấp

Lưng đàn: gỗ Hồng đào cao cấp

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Đen

Ngựa đàn: gỗ Mun

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Classic GC- 050EL
500.000 VNĐ
Có hàng
<p background-position:=background-repeat:= initial=style=line-height:><span style=font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#221E1F>Mặt đàn: gỗ Thông<o:p></o:p></span></p><p background-position:=background-repeat:= initial=style=line-height:><span style=font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#221E1F>Hông đàn: gỗ ván ép<o:p></o:p></span></p><p background-position:=background-repeat:= initial=style=line-height:><span style=font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#221E1F>Lưng đàn: gỗ ván ép<o:p></o:p></span></p><p><span style=font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#221E1F><o:p></o:p></span></p><p background-position:=background-repeat:= initial=style=line-height:><strong><span style=font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red>Xuất xứ: Việt Nam</span></strong><span style=font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#221E1F><o:p></o:p></span></p>
Đàn Guitar Classic GC- 035EV
400.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ ván ép

Hông đàn: gỗ ván ép

Lưng đàn: gỗ ván ép

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Classic GC- 050EV
500.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông

Hông đàn: gỗ ván ép

Lưng đàn: gỗ ván ép

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Classic Guitar GC 075EV
750.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: Ván ép chất lượng cao

Hông đàn: Ván ép

Lưng đàn: Ván ép  

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Xoan

Ngựa đàn: gỗ Xoan

Dây đàn: Alice

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Classic Guitar GC 09EV
900.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông

Hông đàn: Ván ép chất lượng cao

Lưng đàn: Ván ép chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Classic Guitar GC- 10 EV
1.000.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng(Hết hàng)

Hông đàn: Ván ép chất lượng cao

Lưng đàn: Ván ép chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Classic GC-14HV
1.400.000 VNĐ
Có hàng

Đàn Guitar Classic  GC-14HV

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng

Cần đàn: gỗ Xoan 

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Classic Guitar GC 16HV
1.600.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Classic Guitar GC- 18 HL
1.800.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Classic Guitar GC- 18 HV
1.800.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Classic Guitar GC 19HL
1.900.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Lưng đàn: gỗ Hồng đào chất lượng cao

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Mật

Ngựa đàn: gỗ Mật

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

Đàn Guitar Classic GC-25HL
2.500.000 VNĐ
Có hàng

Mặt đàn: gỗ Thông SITKA chất lượng cao

Hông đàn: gỗ Hồng đào cao cấp

Lưng đàn: gỗ Hồng đào cao cấp

Cần đàn: gỗ Xoan

Mặt phím đàn: gỗ Đen

Ngựa đàn: gỗ Mun

Dây đàn: Alice chất lượng cao

Khóa: Taiwan

Xuất xứ: Việt Nam

87 đánh giá
Đàn Gutiar Việt Nam Đánh giá bởi hơn 5600 khách hàng. Kết quả bình chọn: 8 10